Voorbeeldmotie voor open werkvormen van ministeries

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, volgend (de moties inzake) …,

constaterende dat de huidige verhouding van macht en tegenmacht tussen het parlement en ministeries te scheef en onwerkbaar is geworden door de organisatiecultuur en werkwijze bij ministeries, waardoor de Tweede Kamer haar controlerende taak onvoldoende kan verrichten;

overwegende dat het doorbreken van de in zichzelf gekeerde cultuur en veelal onvoldoende transparante werkwijze van ministeries niet enkel overgelaten kan worden aan ministeries;

spreekt uit dat het wenselijk is dat de Tweede Kamer zelf pilots voor nieuwe werkvormen onderzoekt, initieert en controleert;

verzoekt de regering, alle werkzaamheden uit te voeren, te communiceren en terug te koppelen overeenkomstig het bijgaande Open Wetsontwerp Protocol¹,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namen volksvertegenwoordigers

¹ Open Wetsontwerp Protocol

Plaats een reactie