Open projecten protocol

Het open projecten protocol is een kwaliteitsrichtlijn voor:

 • co-creatie & open innovatie
 • burgerparticipatie & inwonersparticipatie
 • multistakeholderparticipatie & open organisatie
 • bestuurlijke vernieuwing & open overheid

Het open projecten protocol is een samenvoeging van de open projectmap en open procesmap aangevuld met 5 korte opdrachten voor de uitvoering van open projecten.

De voordelen van het open projecten protocol zijn:

 • compact (1 A4tje)
 • concreet (eerst hoofdlijnen vaststellen, daarna detailering uitwerken)
 • duidelijke volgorde van informatie ophalen en besluitvorming
 • diverse waarborgen voor het voorkomen van terugvallen in oude denk- en werkprocessen
 • met 1 regel in de opdracht verplichtend te maken

Voor bestuurders

Open projecten zijn beleidstrajecten en projecten waarbij alle belanghebbenden, waaronder eindgebruikers, vroegtijdig en openbaar worden geïnformeerd en gevraagd om input.

Open projecten kosten mogelijk meer tijd en geld, maar verdienen zich snel terug door breder draagvlak, snel inzicht in blinde vlekken, beter kennis delen, meer begrip voor beslissingen en betere resultaten in de gebruiksfase.

Om open projecten te starten zijn concrete opdrachten en richtlijnen zoals het open projecten protocol essentieel om projectmanagers e.a. niet te laten terugvallen in oude denk- en werkprocessen.

Het open projecten protocol is eenvoudig verplichtend te maken door het toevoegen in de projectopdracht van de regel “Projectuitvoering overeenkomstig het open projecten protocol”.

Voor volksvertegenwoordigers

Het overbruggen van de toenemende kloof tussen overheid en burger vraagt om nieuwe, meer participatieve werkvormen van de overheid.

Open projecten waarborgen nieuwe, meer participatieve werkvormen en bieden een vorm van burgerparticipatie met richtlijnen die burgers belangrijk vinden zoals:

 • vroegtijdige informatievoorziening en inspraak
 • inzicht in werkvolgorde en besluitvorming
 • gedegen terugkoppeling en evaluatie

De volksvertegenwoordiging blijft verantwoordelijk voor het eindbesluit, met name als belanghebbenden er onderling niet uitkomen.

Open projecten kunnen door de volksvertegenwoordiging worden geïnitieerd via moties voor bestuurlijke vernieuwing waarin verplichtend wordt gewezen op het gebruik van het open projecten protocol bij nieuw te starten beleid of projecten.

Leren door doen

Het open projecten protocol is een concrete tool om organisaties duurzaam te ontwikkelen en innoveren. Want …

1 open project is innovatie
10 open projecten is een leerproces
50+ open projecten, klein en groot, intern en extern, is een concrete stap naar organisatorische innovatie en bestuurlijke vernieuwing

Start dat eerste open project, en leer dat openheid leidt tot meer tevredenheid en betere resultaten.

Download het Open projecten protocol: PDF