Maak projecten snel en makkelijk inzichtelijk

Voor bedrijven, overheden, zorg en onderwijs

#efficiënt-kenniswerken

Snel projecten overzien korte samenvattingen inwonersparticipatie burgerparticipatie open innovatie cocreatie multi-stakeholderparticipatie participatiesamenleving transparantie democratie kenniseconomie vernieuwen organisatie

Beter besturen, participeren en kenniswerken door beter overzicht over projecten

Projecten staan aan de basis van veel vernieuwingen in onze organisaties, netwerken, markten en leefomgeving.

Gelijkertijd is projecten overzien lastig voor veel mensen. Met name online de gewenste informatie vinden is voor belanghebbenden en kenniswerkers vaak een tijdrovend proces.

Hoe gaat u en uw organisatie hiermee om?


Een nieuwe standaard voor projectcommunicatie

Projecten kennen veel verschillende benamingen voor hetzelfde type activiteiten en documenten. Elk vakgebied en elke vorm van projectmanagement heeft een eigen taal. Voor veel mensen is deze vorm van projectcommunicatie lastig en ondoorzichtig.

De OpenProjectMap heeft een andere aanpak. De map benoemt de doelstellingen van veel in de praktijk voorkomende projectonderdelen, en linkt deze naar het bijbehorende (beslis)document. Door deze werkwijze zijn projectactiviteiten en documenten helder te duiden en snel (terug) te vinden.

Het resultaat: 1 communicatiestandaard voor al uw projecten.


De OpenProjectMap in het kort

Korte samenvattingen

Open project korte samenvattingen om snel projecten te overzien inwonersparticipatie burgerparticipatie open innovatie cocreatie multi-stakeholderparticipatie participatiesamenleving

Projectoverzicht in een oogopslag

Kleinste projectoverzicht ter wereld innovatie project projectmanagement projectcommunicatie

Universele projectroadmap

Open projectmap traditioneel conventioneel waterval transparantie participatie burgerparticipatie inwonersparticipatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Lees verder | Download


Aanvullende tools

OpenProcesMap

Open proces map behoorlijke participatie burgerparticipatie inwonersparticipatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Stappenplan voor degelijke participatieprocessen

Lees verder | Download

Open Projecten Protocol

Open projecten protocol behoorlijke participatie burgerparticipatie inwonersparticipatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Kwaliteitsrichtlijn voor open projecten

Lees verder | Download


Voor wie

De OpenProjectMap helpt burgers, medewerkers, klanten en andere belanghebbenden bij participatie-projecten om snel en gericht inzicht te krijgen in de achtergronden en huidige activiteiten van een project. Wie zich een beetje verdiept in de OpenProjectMap heeft een gedegen basis om projecten snel te overzien en gericht de goede vragen te kunnen stellen.
Teamwisselingen, veel bestanden en lange doorlooptijden vragen om een eenvoudig systeem om kennis door te geven. De OpenProjectMap biedt een gestandaardiseerde template om 1) projecten overzichtelijk weer te geven en 2) kennis snel en efficiënt terug te vinden en door te geven.
Gemeenteraden e.a. hebben te maken met veel verschillende projecten cq. beleidstrajecten. Overzien wat alles speelt en heeft gespeeld bij alle projecten en trajecten vraagt om snelle toegang tot beslisdocumenten De OpenProjectMap ondersteunt volksvertegenwoordigers hierin op een eenvoudige en gestandaardiseerde wijze. Vraag het dagelijks bestuur om bij nieuwe projecten de OpenProjectMap standaard toe te passen.
Doorbreek bestaande denkpatronen. Benut de innovatiekracht van de OpenProjectMap en de aanvullende tools. Test de OpenProjectMap bij nieuwe projecten. De template vraagt om vroegtijdig na te denken over participatie, transparantie en doorlooptijden. Benut de innovatiekracht van meer openheid om bottlenecks in de organisatie zichtbaar te maken.

Kansen

Toenemend thuiswerken, multi-stakeholderparticipatie en distributed organization zijn ontwikkelingen die vragen om nieuwe tools voor efficiënt online samenwerken. Snel projecten overzien en directe links naar beslisdocumenten en werk in uitvoering helpen u en uw organisatie hiermee op een eenvoudige en gestandaardiseerde wijze.
De OpenProjectMap en het gerelateerde Open Projecten Protocol helpen bestaande denkpatronen in uw organisatie te doorbreken ZONDER aanpassingen aan uw organisatie of aanschaf van dure tools. Hoe? Leer door te doen. Koppel bij nieuwe projecten de tools op deze website aan het projectmandaat en de project startup.
Mensen meer en beter betrekken bij de democratie, lokaal en nationaal, is een ontwikkeling volop in beweging. Burgerparticipatie en open overheid zijn bij veel overheden actuele aandachtspunten. Snel projecten kunnen overzien is hiervan een essentieel onderdeel. De OpenProjectMap helpt gemeente en andere overheden en ZBO's om met name (vroegtijdige) participatie, transparantie op gedegen wijze vorm te geven.
Open innovatie, open source ontwikkeling en open overheid zijn essentiële aanjagers van ontmoeting, breed kennis delen, netwerking en kruisbestuiving. Met name overheden en ZBO's, spil in vele netwerken en projecten, kunnen hieraan per direct concreet aan bijdragen door nieuwe projecten openbaar en transparant uit te voeren. De OpenProjectMap en het gerelateerde Open projecten Protocol helpen daarbij zonder inzet van grote investeringen. Hoe? Borg het gebruik van de tools op deze website in de projectopdracht.

Blog

Start een open project

Doorbreek oude denk- en werkpatronen. Begin nieuwe projecten met vroegtijdige participatie, verregaande transparantie en openbare online samenwerking.

Lees verder

Open project korte samenvattingen om snel projecten te overzien inwonersparticipatie burgerparticipatie open innovatie cocreatie multi-stakeholderparticipatie participatiesamenleving

OpenProjectMap verder vereenvoudigd

Korte samenvattingen van hoofdonderdelen van projecten maken het nu nog makkelijker om projecten snel te overzien.

Lees verder

infographic participtie in omgevingswet overzicht

Participatie in de omgevingswet

De omgevingswet is een belangrijke innovatie in onze democratie. De OpenProjectMap maakt de uitvoering van deze wet inzichtelijk voor iedereen.

Lees verder